Till startsidan

Samhällsansvar

Vägen till läsning - här kan du läsa mer om Vägen till läsning och kampanjen Tjuvläsning. 

Säkerhet»

Företagsansvar»

Miljö»
 

Säkerhet

Pressbyrån har alltid säkerhet som högt prioriterat.  Köpmän och säljare är väl utbildade för att kunna agera inom alla områden som rör säkerhet för att butiken skall vara så säker som möjligt för medarbetare och kunder.

En central fråga i säkerhetsarbetet är utbildning . Alla som arbetar i butik skall veta hur de ska agera före, under och efter en incident. Därför är det obligatoriskt för samtliga tillträdande köpmän och säljare inom Pressbyrån att genomgå en säkerhetsutbildning innan de får lov att börja arbeta i butik. 

Alla våra köpmän genomgår en lärarledd säkerhetsutbildning och alla säljare genomgår ett e-utbildningsprogram. Dessutom, eftersom vi vet att kunskap är en färskvara, genomförs också årligen interaktiva säkerhetsutbildningar som skall genomföras av såväl köpmän som säljare. I utbildningarna ingår bl.a:

 • säkerhetsrutiner
 • hantering av våld-, hot- och konfliktsituationer
 • systematiskt brandskyddsarbete

 

Detta gör vi för att våra kunder skall känna att säkerheten och kunskapen är hög och att den är prioriterad.

Pressbyrån har även ett gott samarbete med Polisen där vi bland annat genomför utbildningar tillsammans. Utbildningarna är specialanpassade utifrån varje butik och föregås av en grundlig inventering av butikens geografiska läge, exteriör, interiör, bemanning och öppettider. Allt för att få rätt säkerhet i rätt butik.

Om ni vill veta mer om säkerhetsarbetet inom Pressbyrån är du välkommen att kontakta Säkerhetschefen på Reitan Convenience Sweden AB.

 

Företagsansvar

CSR eller Corporate Social Responsibility handlar om vårt företags frivilliga ekonomiska, miljömässiga samt sociala ansvarstagande.

Arbetet med hållbar utveckling är en förutsättning för en långsiktig utveckling av Reitan Convenience och idag är arbetet med CSR integrerat i företagets verksamhet.

Socialt ansvarstagande
Med hjälp av uppförandekoden tydliggörs vår inställning och vårt åtagande gentemot leverantörer och partners såväl som mot vår egen personal och franchisetagare.

Uppförandekoden behandlar följande områden:

Efterlevnad av lagkrav
Mänskliga rättigheter
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
Förbud mot diskriminering
Löner och arbetstider
Förbud mot barnarbete
Förbud tvångsarbete
Förbud mot disciplinära åtgärder
Miljöfrågor
Motarbeta mutor och korruption

Bidrag till välgörenhet
Reitan Convenience har varit involverad i olika former av välgörenhet. 

Rosa bandetMustaschkampen

Pressbyrån har ett samarbete med Cancerfonden och hjälper till att samla in pengar till cancerforskning genom engagemang i både Rosa bandet samt Mustaschkampen.

 

Miljöansvar
I våra butiker har vi övergått till att servera kaffe som är certifierat av Rainforest Alliance och UTZ KAPEZ .

UTZ CertifiedRainforest Alliance

Dessutom har vi ett urval av ekologiska produkter inom alla produktkategorier.

Reitan Convenience största miljöpåverkan sker genom utsläpp av koldioxid vid energianvändande av främst el till företagets drygt 520 butiker och genom avfall samt transporter.

Här jobbar vi i dag aktivt med att minska elförbrukningen i våra butiker samt kontor 

Ur miljösynpunkt är det ett steg i rätt riktning att kunna minska vår miljöpåverkan i form av CO2, vårt mål är att sänka vår förbrukning med 10 %.

Vi strävar efter att minska miljöbelastning från det egna transportledet samt genom externa transporter genom vår uppförandekod där transportörer/speditörer gör medvetna val av transportsätt.

Enligt vår resepolicy ska man som resenär välja det mest lämpliga färdsättet med hänsyn till kostnad, tid, säkerhet och miljö.

Majoriteten av tjänstebilarna är idag miljöbilar och vårt mål är att alla skall tjänstebilar vara miljöbilsklassade år 2012.

Miljö

Det är naturligt för oss på Reitan Convenience Sweden AB att ta miljöhänsyn i vårt dagliga arbete och i våra framtidsbeslut.Vår miljöanpassning sker utifrån vad som är tekniskt möjligt,ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Miljöanpassningen inbegriper minimering av avfallsuppkomst och utsläppsmängder samt sparsamhet med resurser och energi.
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan

Vi ska därför:

 • Arbeta på ett systematiskt sätt att driva hälsa och miljöfrågor för att därigenom åstadkomma ständig förbättring av verksamheten samt efterlevnad av lagar.
 • Motivera medarbetare till ett miljömässigt agerade samt erbjuda utbildning inom hälsa och miljö.
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag samt varuleveranser.
 • Minska miljöbelastning på våra servicekontor och butiker genom att minska användning av energi och material, samt ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Profilera Reitan Convenience Sweden AB som ett miljöansvarigt företag i kundernas, medarbetarnas samt leverantörernas ögon.


Vad gör vi idag?

 • Källsortering av avfall
  • På våra kontor sorterar vi hushållsavfall, glas, kartong, plast, papper, elektroniskt avfall samt metall. I butikerna sorteras hushållsavfall, wellpapp, plast, glas, metall, bilbatterier samt farligt avfall (Shell/7-eleven) 
 • Energisparåtgärder
  • Ett led i miljöarbetet är att minska den totala el- förbrukningen via el-projektet ”Wattjakten” som innefattar alla våra ca 520 butiker samt kontor. Ett fastställt mål är att minska vår förbrukning med 10 procent
 • Miljöanpassade inköp
  • Ett mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper. Vi har även miljökrav på våra inköp av datorer samt övrig teknisk utrustning till våra servicekontor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.  
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster
  • De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
 • Miljökrav på våra leverantörer
  Genom upprättande av Code of Conduct skriver alla våra leverantörer under
  • 5.1 Miljöpåverkan
   Reitan Convenience leverantörer förväntas bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och tillämpa förebyggande åtgärder som säkerställer att miljöpåverkan blir så liten som möjligt och att miljöskador inte sker. Metoder och standarder för avfallshantering, hantering och bortskaffning av kemikalier och annat farligt material samt utsläpps- och avloppshantering måste följa eller överträffa lagkrav.
  • 5.2 Miljöarbete
   Reitan Convenience Sweden AB:s leverantörer förväntas bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete. De ska känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar föreskrifter och tillstånd, vilket innefattar att ha kunskap och kontroll över sin miljöpåverkan samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. Vidare förväntas leverantörerna välja modern, effektiv och miljömässig teknik samt öka användningen av teknik som minskar utsläppen av växthusgaser och andra utsläpp.
 • Miljöansvar transporter
  • Vi strävar efter att minska miljöbelastning från det egna transportledet samt genom externa transporter genom vår uppförandekod där transportörer/speditörer gör medvetna val av transportsätt
  • Enligt vår resepolicy ska man som resenär välja det mest lämpliga färdsättet med hänsyn till, miljö tid, säkerhet och kostnad
  • Majoriteten av tjänstebilarna är idag miljöbilar och vårt mål är att alla tjänstebilar skall vara miljöbilsklassade
  • Vårt mål är att minska våra transporter med 20 procent
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
  • Samtliga anställda i verksamheten ska erbjudas en grundläggande miljöutbildning samt ha vetskap om företagets miljömål
  • Information om vårt fortlöpande miljöarbete kommer att ske via våra hemsidor samt av intranät
  • Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder