Till startsidan

Allmänna villkor vid beställning

ALLMÄNNA VILLKOR VID BESTÄLLNING I TIDNINGSBUTIKEN 

 

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då du använder våra tjänster i tidningsbutiken (”Tjänsten”). 

Läs noga igenom Villkoren innan du använder Tjänsten. Genom att registrera dig och genomföra en beställning godkänner och accepterar du Villkoren enligt vad som närmare specificeras nedan. Om du inte godkänner Villkoren kan du inte genomföra en beställning.


LEVERANSVILLKOR 

Vi säljer och levererar tidningar och tidskrifter till privatpersoner, företag och organisationer. För att privatpersoner ska kunna använda Tjänsten krävs att de är 18 år eller att de har målsmans alternativt god mans godkännande.


Leverans sker ca 5 arbetsdagar efter bekräftad beställning till den adress som anges vid beställning eller som finns registrerad på beställarens konto. Det är viktigt att du anger din e-postadress och/eller ditt telefonnummer vid beställning så att vi snabbt kan få tag på dig vid exempelvis frågor om din beställning eller om leveransen eventuellt skulle bli fördröjd. 


BETALNINGSVILLKOR 

De varor du beställer kan betalas på följande sätt: 

-       I förskott med betal- eller kreditkort,

-       värdebevis, eller

-       mot faktura i pappersform eller elektronisk form. En avgift tillkommer för pappersfaktura. 

Samtliga betalningar sker krypterat via vår PCI-certifierade samarbetspartner Klarna, som även är certifierade enligt det skärpta säkerhetskravet PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 

Alla priser som anges är i svenska kronor (SEK) och är inklusive 6 % moms. Undantagsvis kan dock någon tidning/tidskrift beläggas med 25 % moms om den inte uppfyller Skatteverkets krav på vad som regleras som tidning/tidskrift. 

Betalningsvillkoren för betalning mot faktura är 14 dagar netto. En påminnelseavgift om 50 kronor utgår vi obetald faktura på förfallodagen. 

Alla varor tillhör Reitan Convenience Sweden AB (”RCS”) till dess att full betalning erlagts. De prisuppgifter som lämnas är med reservation för eventuella felaktigheter. 

Vi reserverar oss mot eventuella prisjusteringar på tillsvidareprenumerationer. 


FRAKT/PORTO 

Aktuell fraktavgift vid beställningstillfället tillkommer.
 

REKLAMATION 

Om den vara du beställt skulle visa sig vara felaktig eller på något annat sätt defekt (exempelvis fraktskadad) har du självklart rätt att få en ny vara. Du ska då reklamera varan till oss så snart som möjligt och senast inom två månader efter att du har fått varan. Vänligen kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@pressbyran.se vid en eventuell reklamation för ytterligare information om returnering och eventuella andra frågor. 

OBS! Vi löser inte ut returer skickade till oss mot postförskott.
 

KONSUMENTSKYDD 

Dessa Villkor utgör grunden för det köpeavtal du som konsument ingår med RCS. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas givetvis också bestämmelserna i Konsumentköplagen (1990:932), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) samt tillämplig personuppgifts-/dataskyddslagstiftning vid samtliga köp på våra sajter.

 

ÅNGERRÄTT OCH RETUR 

Som kund hos oss har du alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, eller en väsentlig del av den. För att du ska kunna utnyttja din ångerrätt ska varan vara i ett väsentligt oförändrat skick. Vill du returnera ett köp rekommenderar vi att du tar kontakt med vår kundservice via kontaktformuläret på vår webbsida senast 14 dagar från mottagandet av varan. Varan skickas lämpligen tillbaka till oss i den förpackning du fick den i. Returfrakten står du som kund för.


Detta står på på konsumentverkets sida gällande distansköp:

Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp, förutsatt att du har informerat om det innan köpet. Är det däremot fel på varan (en reklamation) är det du som ska stå för returfrakten.

 

TILLÅTEN ANVÄNDNING

Genom att skapa ett konto och registrera dig som användare av Tjänsten får du en rätt att använda Tjänsten på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av RCS. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från RCS och som framgår av Tjänsten. Det är inte tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

 

underhåll och begränsningar

RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Tjänsten eller åtkomsten till Tjänsten.

 

RCS har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. RCS kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten, tillförlitligheten eller korrektheten på information som finns presenterad i Tjänsten. RCS kan inte ställas till svars om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat. 

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Tjänsten.

 

AVTALSBROTT OCH ANSVAR

RCS har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka RCS eller tredje man skada. RCS tar inget ansvar för åtgärder som utförs i ditt namn, även om någon annan har utnyttjat ditt lösenord och använt ditt användarkonto. 

RCS ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användningen av Tjänsten. RCS ansvarar endast för direkt skada orsakad av RCS’s uppsåt eller grova vårdslöshet.

 

FORCE MAJEURE

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligen försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

behandling av personuppgifter

RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Vilka personuppgifter behandlar RCS om dig?

RCS samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du registrerar dig som kund och använder Tjänsten. De personuppgifter RCS behandlar är sådana uppgifter som du själv registrerar t.ex. namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer samt information som genereras vid din användning av Tjänsten, t.ex. hur du använder Tjänsten och köpmönster. I samband med en beställning framgår vilka uppgifter som du måste lämna för att du ska kunna ingå köpeavtalet och använda Tjänsten. Om inte dessa uppgifter lämnas kan du inte använda Tjänsten.

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för enligt nedan. RCS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RCS’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. När du avregistrerar ditt konto raderas all din data. Du kan avregistrera ditt konto genom att själv klicka på ”Avsluta mitt konto” i Tjänsten eller kontakta RCS på info@reitanconvenience.se.

 

Varför behandlar RCS uppgifter om dig?

RCS behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar RCS dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten, behandla din order på ett korrekt sätt, genomföra köpet, leverera din beställning, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt kunna ta emot och registrera eventuella reklamationer. Med stöd av ditt samtycke kan RCS även behandla dina personuppgifter för att ge dig bättre och kundanpassade erbjudanden baserat på ditt köpmönster och för att kunna ge dig information om pågående kampanjer och rabatter via SMS eller e-post. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för olika nyhets- och informationsutskick avseende Pressbyrån via SMS eller e-post.

Tredje Parter

RCS kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om användaren av Tjänsten till RCS’s samarbetspartners såväl inom som utanför EU/EES, i syfte att fullgöra ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter kommer endast att utlämnas till ett tredje land som säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen eller om andra skyddsåtgärder har vidtagits för överföringen. RCS’s samarbetspartner äger inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata RCS’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du följande rättigheter gentemot oss:

-       Rätt att få tillgång till din data: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

-       Rätt till rättelse: Du har rätt att, när som helst, begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga. RCS kommer att på din begäran eller eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

-       Rätt att bli raderad: Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att klicka på länken ”Ta bort konto” eller genom att kontakta RCS. RCS kommer då att radera eller avidentifiera all information om dig, med undantag för sådan information RCS enligt lag är skyldig att bevara. Om du väljer att avaktivera eller avsluta ditt konto raderas all data, dvs RCS har inte möjlighet att ta fram gammal historik kopplat till ditt konto.

-       Rätt till begränsning. Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och enbart ska lagras t.ex. om du anser de vara felaktiga eller behandlas på ett olagligt sätt och du inte vill att uppgifterna ska raderas.

-       Rätt till dataportabilitet: Du kan begära att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett maskinläsbart format.

Skyddet för personuppgifter

Som användare av Tjänsten ska du alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till RCS. RCS har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

immateriella rättigheter

RCS äger samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten. Användaren accepterar och bekräftar att han/hon genom Villkoren endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda Tjänsten i enlighet med de funktioner som Tjänsten möjliggör. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller RCS’s särskilda, skriftliga godkännande har användaren inte någon rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över Tjänsten och det material som Tjänsten innehåller. 

Ett intrång i någon av RCS’s immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från RCS. 

 

REGLER FÖR TIDNINGAR OCH TIDSSKRIFTER 

Alla tidningar och tidskrifter, svenska som utländska, uppfyller Tryckfrihetsförordningens förskrifter. 

Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige. Här har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starkare traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Stödet är förankrat i grundlag; i Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen samt i Yttrandefrihetsgrundlagen. Det betyder att tidningar, tidskrifter, radio och TV har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill. 

Grundregeln för svensk yttrandefrihet är att allt får sägas och skrivas. De undantag som finns gäller t ex upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet eller utsätta enskilda människor för andras missaktning. Förhandscensur av pressen är uttryckligen förbjuden. 

Som skydd mot missbruk av yttrandefriheten ska alla tidningar ha en ansvarig utgivare som ensam bär det rättsliga ansvaret för tidningens innehåll, både i redaktionell text och i annonser. 

Ansvar för tryckfrihetsbrott kan utkrävas endast i en särskild tryckfrihetsprocess, där en lekmannajury avgör skuldfrågan. Det är endast vid tryckfrihetsprocesser som jury används i Sverige och avsikten är att ge pressen extra skydd mot formalistiska bokstavstolkningar av lagen.

 

Den svenska yttrande- och tryckfriheten innebär en mycket vidsträckt frihet för tidningar och andra medier att framföra vilka åsikter de vill och att föra ut de nyheter de anser intressanta. Friheten innebär möjlighet att behandla också enskilda människors förhållanden och deras personliga angelägenheter. Men friheten är inte obegränsad. De lagar som ger friheterna för medierna ger också enskilda skydd mot t ex ärekränkning.

 

COOKIES 

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och göra ditt besök på webbsidan enklare och snabbare (exempelvis genom att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg), dvs. helt enkelt för att öka hemsidans funktionalitet. För att undvika cookies stänger du av dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att du i dagsläget inte kan handla i tidningsbutiken om du väljer att stänga av funktionen med cookies.

 

ändring av villkor

RCS har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller sluta att tillhandahålla Tjänsten. RCS ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att avregistrera dig som användare och avsluta ditt konto innan de ändrade Villkoren träder ikraft.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG, KONTAKTUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL

RCS är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du är missnöjd med Tjänsten, har synpunkter på hur vi använder dina personuppgifter, vill utnyttja dina rättigheter eller har några frågor är du välkommen att kontakta RCS per e-post: dataskyddsombud@reitanconvenience.se.

Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vid missnöje av behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

gällande lag

Villkoren och dess tolkning styrs med tillämpning av svensk lag. 

Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.